Program predškolskog obrazovanja i vaspitanja dece uzrasta 3 do 5,5 godina

   U programu predškolskog obrazovanja i vaspitanja dece ovog uzrasta naš vrtić pruža deci mogućnost da se pravilno razvijaju kroz stvaranje povoljne sredine za učenje i razvoj, bogaćenje i podsticanje dečjeg razvoja, praćenje razvojnih i individualnih karakteristika, ostvarivanje što bolje saradnje na različitim planovima, vaspitač-dete, vaspitač-vaspitač, dete-dete, vaspitač-roditelj.
Zadatak vaspitača je da na osnovu interesovanja dece dnevno planira veći broj sadržaja i aktivnosti i pruži deci mogućnost izbora. Rad sa decom organizuje se prema dečjim potrebama i interesovanjima. Mogući centri interesovanja su: centar uloga, centar za fizički razvoj, logičko-matematički centar, naučno-istraživački centar, centar jezičke kulture, građevinski centar, muzički centar, manipulativni centar, konstruktorski centar, centar umetnosti i centar igraonica. Centri interesovanja se opremaju u zavisnosti od izbora teme.

Poruke

 • Predškolsko dete ima potrebu i pravo da bude ono što jeste, da raste i da se razvija.

 • Dete je vrednost samo po sebi, nosi pozitivne razvojne potencijale i samo je činilac sopstvenog razvoja, socijalizacije i vaspitanja.

 • Dete je aktivno, interaktivno i kreativno biće.

 • Presudnu ulogu u razvoju deteta ima socijalna interakcija koja se ispoljava u saradnji, kroz zajedničke aktivnosti, komplementarno delovanje, opoziciju, konflikte i partnerstvo.

 • Aktivna priroda deteta se ispoljava u njegovoj inicijativi, u spontanim istraživačkim ponašanjima i, iznad svega, u dečjoj igri.

 • Igra je prva manifestacija sposobnosti deteta da sopstveno iskustvo pretvori u nešto zamišljeno i da svoju svest upotrebi na nov, jedinstven, stvaralački način.

 • Igra se odnosi na one delove stvarnosti koji su od najvećeg interesa za dete, igra ima sopstvenu motivaciju, omogućava slobodan izbor i odluku, a istovremeno zahteva od deteta da se povinuje pravilima igranja.

 • Za spontanu i slobodnu igru dete treba da ima dovoljno: doživljaja, iskustva, znanja, dobrih indirektnih uzora, vreme, prostor, materijale i priliku da nađe partnera za igru.

 • Igra je poseban oblik učenja. Dete ima potrebu da razume svet koji ga okružuje i da ovlada njime. Ono u igri prerađuje i prisvaja stečena iskustva i postaje svesno tih iskustva.

 • Znanje, modele ponašanja i vrednosti koje postoje u njegovoj sredini dete aktivno otkriva i konstruiše.

 • Učenje je proces izgrađivanja znanja putem aktivnih metoda: posmatranja, istraživanja, eksperimentisanja, manipulisanja, igranja uloga, rešavanja problema i slično.

 • Dete će biti spremno da reaguje na izazove novih učenja i saznanja ako ima mogućnosti da dela, misli i izražava se u skladu sa svojim trenutnim moćima, ako je prihvaćeno i uvaženo.

 • Sfere razvoja, vaspitanja i učenja predškolskog deteta jesu: otkrivanje i upoznavanje samoga sebe, razvijanje odnosa, sticanje iskustva i saznanja o drugim ljudima i saznavanje sveta razvijanjem načina delovanja na njega.

 • Suština vaspitnog delovanja jeste odnos-ljudska relacija, koja podrazumeva vreme ispunjeno zajedničkim življenjem, usmeravanim postupcima, bogatstvom odnosa i sadržaja.

 • Vaspitanje polazi od poštovanja dečje ličnosti, pruža priliku svakom detetu da bude svoje, pomaže mu da postane svesno svojih osobenosti i da se razvija sopstvenim tempom.

 • Vaspitač poseduje spremnost i sposobnost i da upozna i da razume dete.

 • Vaspitač najviše vaspitava onim što jeste, kao ličnost, i onim što ume da radi.

 • Uloga vaspitača je da stvara uslove za kvalitetan život, učenje i razvoj dece i da direktno podstiče razvoj i učenje.